Algemene verkoopvoorwaarden

1. Alle offertes, orderbevestigingen en opdrachten gebeuren onder de hierna vermelde voorwaarden. Afwijkende algemene en bijzondere voorwaarden kunnen alleen mits andersluidende schriftelijke overeenkomst.

 

2. Tenzij door Duraprinting bvba uitdrukkelijk andere betalingsvoorwaarden worden toegestaan, gebeurt de betaling contant en zonder korting. Elke factuur is steeds betaalbaar ter zetel van Duraprinting bvba. Bij vertraging in de betaling zal het factuurbedrag of het openstaande saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 15% per jaar opbrengen. Ingeval een factuur geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft gedurende meer dan 8 dagen na een voorafgaande ingebrekestelling, zal Duraprinting bvba recht hebben op een forfaitaire schadeloosstelling ten belope van het niet tijdig betaalde bedrag met een minimum van € 50 en een maximum van € 1500. Het uitblijven van een betaling op de vervaldag van een factuur brengt het verval mee van het betalingsuitstel dat voor andere leveringen werd toegestaan en maakt alle niet vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar. Duraprinting bvba behoudt zich tevens het recht voor om in dit geval nog niet uitgeleverde bestellingen te annuleren.

 

3. Indien de opdrachtgever zelf materialen levert, zal hij moeten onderwerpen aan de richtlijnen die hem door Duraprinting bvba worden verstrekt. Hij zal er tevens rekening mee moeten houden dat bij bedrukking een bepaalde afval en/of slechte druk kan voorkomen, zodat bijkomend materiaal kan vereist zijn. Stelt hij dergelijk materiaal niet ter beschikking, dan zal hij in ieder geval van minder levering in geen geval Duraprinting bvba voor enige schadevergoeding verantwoordelijk kunnen stellen, of de minlevering als reden aanvoeren tot weigering van de goederen.

 

4. Opgegeven leveringstermijnen worden slechts bij wijze van inlichting opgegeven en zijn dus niet bindend. Onder geen enkel beding kan bij late levering enige schadevergoeding worden gevraagd.

 

5. De opdrachtgever moet er rekening mee houden dat tinten en kleuren naargelang het te bedrukken materiaal een lichte verandering kunnen ondergaan. Hij zal Duraprinting bvba hiervoor niet verantwoordelijk kunnen stellen noch om deze redenen de goederen weigeren of schadevergoeding te eisen. Orders moeten worden afgegeven op de zetel van Duraprinting bvba of schriftelijk per post worden toegezonden. Tenzij anders overeengekomen, moeten de proefstukken bij Duraprinting bvba worden afgehaald. Hetzelfde geldt voor de afgewerkte orders (goederen). Al deze goederen reizen op kosten en risico van de opdrachtgever.

 

6.De opdrachtgever wordt geacht voor om het even welke aan Duraprinting bvba doorgegeven tekst, logo en/of firmateken, hetzij over het intellectuele of industriële eigendomsrecht te beschikken, hetzij over de nodige toelating te beschikken om tot reproductie over te gaan. Duraprinting bvba kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor de eventuele schending van intellectuele of industriële eigendomsrechten van derden. In ieder geval zal de opdrachtgever Duraprinting bvba vrijwaren voor alle eventuele schadelijke gevolgen die eruit zouden voortvloeien.

 

7. Onder opdrachtgever wordt steeds verstaan diegene die het order heeft overgemaakt aan Duraprinting bvba ongeacht voor wie de drukwerken uiteindelijk bestemd zijn.

 

8. Elk door de opdrachtgever gegeven order is bindend en onherroepelijk en verplicht de opdrachtgever tot betaling van het door hem overgemaakt aan Duraprinting bvba uitgevoerde order.

 

9. De opdrachtgever kan bij onderlinge overeenkomst een proefdruk verkrijgen. Zonder dergelijke proefdruk dient de opdrachtgever foutloze documenten voor het drukken te overhandigen. Fouten die eventueel op deze documenten voorkomen en door Duraprinting bvba worden overgenomen, vallen onder zijn volledige verantwoordelijkheid en kunnen volstrekt niet het voorwerp van een klacht uitmaken. De proefdrukken die ter verbetering worden voorgelegd aan de opdrachtgever dienen door hem als “goed voor drukken” te worden ondertekend en gedateerd. Fouten die na verbetering nog op de proefdrukken voorkomen en worden overgenomen bij het drukken vallen onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de opdrachtgever en kunnen dan ook geen voorwerp inhouden van een klacht. De opdrachtgever zal dienvolgens de goederen niet kunnen weigeren noch aanspraak maken op de welke schadevergoeding ook. Alle verbeteringen moeten schriftelijk bevestigd worden. Louter mondelinge verbeteringen worden als niet bestaand beschouwd.

 

10. Alle klachten betreffende de levering van de uitgevoerde orders dienen bij aangetekende brief aan Duraprinting bvba bekend te worden gemaakt binnen de 8 dagen na ontvangst. Klachten die niet aan deze voorwaarden voldoen zijn niet geldig en kunnen niet aangevoerd worden als reden van niet-betaling. Ingeval de klacht als regelmatig wordt aanvaard beperkt het verhaal tegen Duraprinting bvba zich tot het bedrag van de factuur van de betrokken zending. Duraprinting bvba behoudt zich het recht voor om de rechtmatig geweigerde goederen te vervangen, zonder verdere schadeloosstelling. Klachten, zelfs indien zij gegrond zijn, machten de opdrachtgever niet de uitvoering van het contract te weigeren voor de goederen welke niet het voorwerp van klacht uitmaken.

 

11. Zetwerken, clichés, films, screens, ontwerpen, tekeningen, enz. blijven steeds eigendom van Duraprinting bvba, ook al heeft de opdrachtgever betaald. Zij worden door Duraprinting bvba bewaard met oog op herdruk.

 

12. Alle betwistingen met betrekking tot het bestaan, de interpretatie en de uitvoering van onderhavige overeenkomst vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brugge.

Contactformulier

Bewijs dat u geen robot bent
Bewijs dat u geen robot bent

Snelle offerte

Gebruik onderstaand formulier om direct een offerte aan te vragen voor dit product

Bewijs dat u geen robot bent